افسانه نظری گراکوئی

مدرس خیاطی
افسانه نظری گراکوئی

تخصص ها: دارنده کارت مربیگری خیاطی و صنایع دستی

مدرسان

شهناز احمد پور
رشته های آرایشی
لیلا جاپلقی
مدرس صنایع دستی
فاطمه ایمانی کلهری
مدرس آشپزی و شیرینی پزی و خیاطی