لیلا جاپلقی

مدرس صنایع دستی
لیلا جاپلقی

تخصص ها: مدرس صنایع دستی

مدرسان

شهناز احمد پور
رشته های آرایشی
لیلا جاپلقی
مدرس صنایع دستی
فاطمه ایمانی کلهری
مدرس آشپزی و شیرینی پزی و خیاطی