فاطمه ایمانی کلهری

مدرس آشپزی و شیرینی پزی و خیاطی
فاطمه ایمانی کلهری

تخصص ها: دارای کارت مربیگری

مدرسان

شهناز احمد پور
رشته های آرایشی
لیلا جاپلقی
مدرس صنایع دستی
فاطمه ایمانی کلهری
مدرس آشپزی و شیرینی پزی و خیاطی